Témy schválených dizertačných prác


Témy dizertačných prác schválených odborovou komisiou pre akademický rok 2018/2019/Dissertation topics approved for academic year 2018/2019:

Študijný odbor 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky
Študijný program: Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
Field of study: 3.3.11 Sectorial and Branch Economics
Study programe: Economics and Management of Agriculture and Food Processing

Študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
Študijný program: Ekonomika a manažment podniku

Field of study: 3.3.16 Business Economics and Management
Study programe: Business Economics and Management

Študijný odbor: 3.3.10 Obchod a marketing
Študijný program: Agrárny obchod a marketing

Field of study: 3.3.10 Trade and Marketing
Study programme: Agrarian Trade and Marketing

 

Témy budú zverejnené v apríli 2015/Coming in April 2015