Zasadnutie akademickej obce FEM SPU v Nitre

V mene AS FEM SPU v Nitre si Vás dovoľujem pozvať na Zasadnutie akademickej obce FEM SPU v Nitre, ktoré sa bude konať dňa 21.3.2018 o 13:30 v miestnosti S s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Správa o činnosti AS FEM SPU v Nitre v roku 2017 (predseda AS FEM)
  3. Správa o činnosti FEM SPU v Nitre v roku 2017 (dekanka FEM)
  4. Diskusia

Účasť všetkých členov AO FEM (pedagógov, výskumných pracovníkov, zamestnancov a študentov FEM) je srdečne vítaná.

S pozdravom

Ing. Marián Tóth, PhD.
p
redseda AS FEM SPU v Nitre

Späť