O Katedre financií

Historický vývoj katedry je identický s históriou Katedry účtovníctva, ktorá vznikla v roku 1960 pod pôvodným názvom Katedra účtovníctva, štatistiky a práva. Samotná katedra financií bola konštituovaná k 1.1.2007 (odčlenením od Katedry účtovníctva). V súčasnom období katedra zabezpečuje výučbu viacerých predmetov pre všetky tri stupne štúdia.  V období od roku 2009 pracovníci katedry riešili 1 výskumný projekt KEGA a 3 projekty VEGA. V uplynulých piatich rokoch pedagógovia katedry vydali 4 samostatné vedecké monografie. V tomto čase (2016) na kadere ukončilo úspešne doktorandské štúdium 10 doktorandov, ktorí získali titul PhD.

Zamestnanci

K 1. októbru 2016 má katedra 6 pedagogických zamestnancov a 1 administratívnu pracovníčku:
- doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. (vedúci katedry),
- Ing. Marián Tóth, PhD. (zástupca vedúceho katedry),
- Ing. Zuzana Čierna, PhD.,
- Ing. Tomáš Rábek, PhD.,
- Ing. Ivan Holúbek, PhD.,
- Ing. Andrea Boháčiková, PhD. 
 
- Edita Lehocká (sekretárka).

doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. - toho času vedúci Katedry financií. V minulosti zastával funkciu generálneho riaditeľa Sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu na Ministerstve pôdohospodárstva SR v Bratislave. Je garantom predmetov ako Bankové operácie, Financie a mena a Podnikové financie vyučovaných na Katedre financií. Má bohaté praktické skúsenosti z problematiky financovania poľnohospodárstva ako aj množstvo publikačných aktivít v danej problematike. V súčasnosti je aj predseda Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre , predseda ekonomickej komisie v senáte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

Ing. Marián Tóth, PhD. – toho času je zástupca Katedry financií a zároveň je predseda Akademického senátu FEM SPU v Nitre. Jeho výskum je zameraný oblasť poľnohospodárskej politiky a finančný manažment v poľnohospodárstve SR. Bol vedúcim jedného projektu VEGA, zástupcom 2 projektov VEGA a členom viacerých riešiteľských kolektívov. Napr.: VEGA „Dopady spoločnej poľnohospodárskej politiky na finančnú situáciu podnikateľov v poľnohospodárstve na Slovensku“ – 1/0861/08; „Dopady vstupu SR do hospodárskej a menovej únie so zameraním sa na vývoj cien poľnohospodárskych komodít“ – 1/4632/07; „Účtovné, finančné a daňové aspekty v riadení malých a stredných podnikov“ – 1/3833/06. Je členom Asociácie poľnohospodárskych ekonómov Slovenska a členom Európskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov EAAE.

Ing. Zuzana Čierna, PhD. - pracuje ako odborný asistent na Katedre financií a v roku 2008 obhájila dizertačnú prácu na tému „Zdroje financovania poľnohospodárstva SR v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EU“. Je vedúcou projektu VEGA č. 1/0790/14: Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike) a spoluriešiteľkou viacerých projektov VEGA, ako aj Inštitucionálnych výskumných projektov. Okrem toho je členkou Výkonného výboru, Rady klubu a tajomníčkou občianskeho združenia Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre, v rámci ktorého bola vedúcou organizačných tímov medzinárodných vedeckých konferencií, napr.: 28.4.2015 „ Pôda ako spoločné bohatstvo občanov štátu“; 19.3.2013 „Aktuálne problémy trhu s pôdou na Slovensku“ a členkou organizačného tímu Medzinárodných vedeckých dní 2016, 2014, 2012 a 2010.

Ing. Tomáš Rábek, PhD. - v roku 2008 obhájil dizertačnú prácu na tému „Cudzie zdroje financovania poľnohospodárstva SR“. Okrem toho sa podieľal na viacerých výskumoch týkajúcich sa SPP (vedecká monografia, vedúci projektu VEGA č. 1/0912/14 s názvom „Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 a jej dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov“, spoluriešiteľ viacerých projektov VEGA (napr. VEGA č. 1/0790/14: Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike). Je spoluautor viacerých vedeckých monografií.

Ing. Ivan Holúbek, PhD. – je členom Katedry financií FEM SPU v Nitre a je odborníkom na finančné vzťahy v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Dlhodobo sa zaoberá systémom low - input obhospodarovania trávnych porastov v podmienkach SR. Pracoval vo vedúcich funkciách vo vysokom školstve ale aj ako riadiaci pracovník v poľnohospodárskej a podnikovej praxi (Palma, a.s.).

Ing. Andrea Boháčiková, PhD. – je odbornou asistentkou katedry financií od roku 2016.  V júni 2016 úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému „ Riziko v poľnohospodárstve a faktory určujúce úroveň rizikovosti poľnohospodárskych podnikov“. Jej výskumná činnosť je zameraná na riziko a výnosnosť poľnohospodárskych podnikov a finančný manažment v poľnohospodárstve. Bola spoluriešiteľkou projektu  VEGA 2014-2016 „Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov“. 

Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre

Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre vznikol v roku 1999. Predstavuje otvorenú nezávislú organizáciu založenú na dobrovoľnom členstve.

Cieľom členov klubu je aktívne sa podieľať na prehlbovaní spolupráce medzi SPU, jej pracovníkmi a podnikateľskými subjektmi, domácou i zahraničnou vedeckovýskumnou základňou a inštitúciami agropotravinárskeho komplexu. Od svojho založenia eviduje viac ako 170 členov.  Záujmom klubu je prizvať do svojich radov nových, hlavne mladých členov, ktorí by pomáhali napĺňať stanovené ciele klubu.

viac...