Medzinárodné projekty FEM


 Erasmus+
KA2 Strategic Partnership

‘Capacity building in agricultural innovation services in CEE countries’ CATAlySt

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2017/CATAlySt_thin_small2.jpg

 

Short description

In every industry innovation is the driving force of development and progress, and agriculture is certainly no exception. However innovation and innovative results do not always reach the end users who could benefit from them, there is a big gap between research institutes and the potential end users of research results. For this reason agricultural innovation services appeared on the market with the aim of providing agricultural innovation advices and the EC’s Standing Committee on Agricultural Research introduced the concept of innovation broker, whose role would be to act as intermediary between the demand and supply of agricultural research and extension services.

As the field of agricultural innovation services and professionals (brokers) is a very new field the skillset and the competences of these professionals have not yet been clearly defined, training materials related to this topic have not yet been developed.

The project aims to clearly define the expectations of end users with regards to the agro innovation services and professionals, to develop and describe the optimum profile of these professionals and prepare training materials and tools to be used during the agro innovation vocational trainings.

Project funding:  210 600 €

Project web page: http://www.discoveryltd.eu/projects/capacity-building-in-agricultural-innovation-services-in-cee-countries/

Responsible for FEM: assoc. prof. Ing. Zuzana Kaspdorferová, PhD.

 Interreg project:

MADE IN DANUBE

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2017/logo2.jpg

 

 

The rising population and associated demand for renewable biological resources make Bioeconomy a key element for smart and green growth in Europe and the Danube Region. Made in Danube will try to improve the conditions for transnational cooperation by developing open innovation tools which will match the needs of small and medium-sized enterprises with the expertise of research organizations by integrating three existing regional initiatives in Nitra (Slovakia), Vukovar (Croatia) and in Novi Sad (Serbia) on agro-biotechnologies, wood-processing and bio-energy. The aim of the project is to develop effective instruments for successful commercialization of research results through companies at transnational level in the field of Bioeconomy. The social dimension of innovation will also be considered by involving civil society and public authorities.

The project is realized within the Interreg Danube Transnational Programme, the project consortium consists of 15 partners and 3 associated strategic partners from 10 countries of the Danube region.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Professional guarantor of pilot action: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Local coordinator: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

More information on: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/made-in-danube

 
 

 Erasmus plus project:

 

Modernising Human Resource Management in South Mediterranean Higher Education (RISE)

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2016/logoRISE.png

 

 
The main aim of the project is to build up capacities and skills in HRM on target South Mediterranean HEIs for stronger organisational efficiency.
Main coordinator: 
  • PRINCESS SUMAYA UNIVERSITY FOR TECHNOLOGY, Jordan
  • Local coordinator: prof. Dr. Ing. Elena Horská, Dean of the FEM SUA in Nitra
  • Project website: http://rise-jo.eu/
 

 EULALinks SENSE 2014-2018, European Union – Latin America Academic Links

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2016/EULA-con-Sense.jpg

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2016/logo mundus.png

The mobility scheme EULALinks SENSE consists of mobilities in undergraduate, master, doctorate, post-doctorate and staff levels for both Latin Americans and Europeans.

Main coordinator: Humboldt-Universität zu Berlin (HU), Germany
Local coordinator: prof. Dr. Ing. Elena Horská, Dean of the FEM SUA in Nitra
Contact person: Ing. Jana Gálová, PhD., Center for Research and Educational Projects, Faculty of Economics and Management Slovak University of Agriculture in Nitra
e-mail: jana.galova@uniag.sk

Further information about the project and online application on https://www.eulalinks.eu/

 TEMPUS: Development of Public Accreditation of Agricultural programs in Russia

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo Tempus.jpg

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Logo_pacagro.jpg

 

The main project objective is the introduction of the Bologna principles into the Russian quality assurance system of higher education. Specific project objectives are defined as follows:
  • Development of Standards and Procedures for Public Accreditation of Agricultural Programs (Aps) in line with the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.
  • Establishment of the Agency for Public Accreditation of Agricultural Programs (Agency).
  • Recognition of the Agency on the Russian and International levels.

Project is aimed not only at the development of accreditation standards and procedures but also at the elaboration of methodological materials and organization of seminars for different target groups of beneficiaries.

Project website:  www.pacagro.uniag.sk

 

  International Marketing: A Visegrad Perspective
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo VF.jpg

Hlavným cieľom projektu VUSG (Visegrad University Studies Grant) je zabezpečiť výučbu odborného predmetu "Medzinárodný marketing" s orientáciou na problematiku Vyšehradského regiónu. Ide o problematiku medzinárodného podnikania a implementácie medzinárodných marketingových programov v podmienkach medzinárodného prostredia a Vyšehradského regiónu. Projekt sa realizuje v období rokov 2012 - 2014 na FEM SPU v Nitre.

 
 
 Agrivoc - Tempus Project

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo Tempus.jpg

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/agrivoc.jpg

 AGRIVOC - Tempus  project focuses on the improvement of vocational studies in agriculture (crop protection, animal husbandry, viticulture & viniculture, farming and crop protection), and food technology. The project aims to upgrade the knowledge base and practical ability of students to work in agricultural and food related field by improving the curriculum of courses, subjects and methods of teaching and by developing students' vocational training program. Local coordinator of the project is dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik and we suppose active participation of experts from the Faculty of Agrobiology and Food Resources, Faculty of Horticulture and Landscape Engineering and Faculty of Biotechnology and Food Science. For more information, please, visit project website http://agrivoc.org/sr/index

 

 TEMPUS: High Objectives of National Organizational Reform
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo Tempus.jpg The main objective of the HONOR project under the TEMPUS program is the development of training and retraining system for high level civil servants of the Kyrgyz Republic will help to build a strong, modern and efficient civil service. The project will contribute to this wide objective through developing and implementing a new training scheme that will significantly improve the management of the public sector and the promotion of principles of transparency, ethics and democracy.

Project website


FOOD QUALITY and CONSUMER STUDIES

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo E+.png

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/foodcost.jpg

Projekt, na ktorom spolupracujú FEM a FBP,  sa zaoberá inováciou obsahu štúdia na trh potravín orientovaných študijných programov o aspekt kvality potravín, senzorického a aroma marketingu, neuromarketingu a rozšírenej reality. Koordinátorom projektu je FEM SPU v Nitre a na projekte participujú účastníci z 9 krajín Európy.

Stránka projektu: http://spu.fem.uniag.sk/Elena.Horska/foodcost/
B-Plan Second Round“ Lifelong Learning Programme
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo LLP.jpg
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/B-Plan Second Round.jpg

B-Plan 2°Round, s podporou Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie, Leonardo Da Vinci - Prenos inovácií, je zameraný zlepšenie nástrojov, ktoré podporujú novovzniknutých podnikateľských aktérov. Hlavnou podstatou projektu je prenos a kontinuálna adaptácia poradenstva pri zakladaní podnikania. Náležite sa berú do úvahy rôzne aspekty vyplývajúce z vytvorenia nezávislej činnosti analyzujúce osobné postoje a zručnosti jednotlivých spoločností alebo tímov. Kombinácia celoživotného poradenstva a praktická technická asistencia pre začínajúce podniky je kľúčovým faktorom podporného procesu.

The Position of Agriculture in Regional Development
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo LLP.jpg

Všeobecnou témou a zámerom intenzívneho programu (EIP) je vyzdvihnúť význam postavenia poľnohospodárskych podnikov, ich úlohu a funkcie vo vidieckych oblastiach ako aj spôsob, akým prispievajú k rozvoju vidieka. Hlavným cieľom intenzívneho programu je podporiť medzinárodnú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami, rozvíjať znalosti a zvýšiť povedomie témy intenzívneho programu, ktorou je “Postavenie poľnohospodárstva v regionálnom rozvoji“.

Entrepreneurship Trainers for VET: A Novel Generation Learning approach

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo LLP.jpg

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/entangle.png

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom odborného vzdelávania pripraviť pedagógov naučiť a rozvíjať u študentov nové kompetencie a zručnosti v oblasti podnikania so zameraním na zakladanie mikro podnikov. Projekt sa zameriava na poskytovanie odborného vzdelávania a vybavuje učiteľov zručnosťami a kompetenciami s cieľom uľahčiť adaptovanie sa na budúce výzvy v oblasti podnikania. Najmä optimalizovať ich postavenie a praktickú úlohu medzi študentmi a aktuálne začínajúcim a /alebo malými a strednými podnikateľmi.

Business Economics (International V4 Studies)
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo VF.jpg

Projekt je zameraný na vytvorenie inovovaného študijného programu: Business Economics (International V4 Studies). Študijný program sa skladá zo 4 semestrov. Všetky kurzy študijného programu sú prednášané v anglickom jazyku. Študijný program je zameraný na krajiny zoskupené vo Vyšehradskej skupine V4 s dôrazom na zvýšenie kvalitu a atraktívnosť vzdelávania. Vyučovacie predmety sú prednášané hosťujúcimi vyučujúcimi z krajín V4 počas celých štyroch semestrov.

Stránka projektu: http://beiv4s.swapp.sk/web/

Improvement of partnership with enterpises by enhencement of a regional quality management potentials in WBC
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo Tempus.jpg

Širším cieľom tohto projektu je zlepšiť regionálnu kvalitu s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť regionálnej ekonomiky a zlepšiť kvalitu života. Medzi  špecifické ciele projektu patria rozvoj vzdelávacích programov a poradenských služieb pre zlepšenie kvality (prostredníctvom odbornej prípravy a služieb pre podniky v oblasti kvality výrobkov a služieb, zabezpečenie kvality, CE, ISO noriem a systémov manažérstva kvality) v regionálnom podniku; zlepšenie regionálnej spolupráce a spolupráce s podnikmi a poskytovanie spätnej väzby pre zlepšenie univerzitných kurzov v oblasti kvality. Realizácia týchto cieľov by mala zlepšiť úroveň kvality a konkurencieschopnosti podnikov v obchode vybraných krajín Západného Balkánu (WBC).

Cieľom je zabezpečenie a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov WBC a tým neustále zlepšovať produktivitu a kvalitu procesov založených na blízkych vysokých školách - podnikové vzťahy.

Agricultural Extension in EU Countries
tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo Tempus.jpg

Cieľom semináru bolo poskytnúť komplexný prehľad o systéme fungovania poradenstva vo vybraných krajinách, vysvetliť rozdiely v systéme poľnohospodárskeho poradenstva v členských štátoch EÚ, o Spoločnej poľnohospodárskej politike a jej aktuálnych zmenách, zdôrazniť problém cenového vývoja a kolísavosti cien poľnohospodárskych komodít a vymedziť postavenie žien v podnikaní na vidieku. Študenti sa zúčastnili odborných prednášok, ale  mali možnosť navštíviť aj mnohé prosperujúce podniky, inštitúcie a zaujímavé inšpiratívne projekty vo vidieckych oblastiach Slovenskej republiky.