Inžinierska štátna skúška

Záverečná práca

Predloha na Posudok vedúceho DP
Predloha na Oponentský posudok DP
Posudky na ZP v AJ

Pre denné a externé štúdium:
Štátna skúška na II. st. štúdia - denná forma aj externá forma - pozostáva len z obhajoby záverečnej /diplomovej/ práce.

Dôležité termíny pre študentov 2. ročníka 2. stupňa štúdia – denná forma
a pre študentov 3. ročníka 2. stupňa štúdia – externá forma
:

Letný semester: 11. 2. – 12. 4. 2019
Zápočtový týždeň: 8. – 12. 4. 2019
Odovzdávanie diplomových prác: 15. – 17. 4. 2019
Odovzdávanie výkazov o štúdiu: do 3. 5. 2019
Skúškové obdobie: do 3. 5. 2019
Príprava na štátne skúšky: 6. 5. – 19. 5. 2019
Štátne skúšky: 20. 5. – 24. 5. 2019
Slávnostná promócia : 6. – 7. 6. 2019