Inžinierska štátna skúška

Záverečná práca

Predloha na Posudok vedúceho DP
Predloha na Oponentský posudok DP
Posudky na ZP v AJ

Pre externé štúdium:
Povinné oblasti tém štátnych skúšok
Okruhy otázok na štátne skúšky 2. stupňa na FEM SPU

Pre denné štúdium:
Štátna skúška v ak. r. 2016/2017 na II. st. štúdia - denná forma - pozostáva len z obhajoby záverečnej /diplomovej/ práce.

Dôležité termíny pre študentov 2. ročníka 2. stupňa štúdia:

Letný semester: 13. 2. – 9. 4. 2017
Zápočtový týždeň: 3. – 9. 4. 2017
Odovzdávanie diplomových prác: 17. – 21. 4. 2017
Odovzdávanie výkazov o štúdiu: do 5. 5. 2017
Skúškové obdobie: do 5. 5. 2017
Príprava na štátne skúšky: 8. 5. – 21. 5. 2017
Štátne skúšky: 22. 5. – 26. 5. 2017
Slávnostná promócia : 8. – 9. 6. 2017