Habilitácie a inaugurácie

Kritériá a legislatíva

Východiskové kritériá pre začatie habilitačného a inauguračného konania

Vyhláška č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Vyhláška 457/2012 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Zoznam dokumentov požadovaných od uchádzača k habilitačnému na FEM SPU v Nitre

Zoznam dokumentov požadovaných od uchádzača konania na vymenovanie profesora na  FEM SPU v Nitre

Zverejňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora

Poplatky spojené s habilitačným konaním interného zamestnanca FEM SPU v Nitre hradí fakulta. Poplatky pre uchádzačov o habilitačné konanie, ktorí nie sú zamestnancami FEM SPU v Nitre, uvádza Poriadok poplatkov SPU v Nitre.