Dokumenty upravujúce doktorandské štúdium

Zákon č. 131/2002 o vysokých školách

Smernica pre realizáciu doktorandského štúdia na FEM SPU v Nitre

Smernica  pre doktorandské štúdium

Študijný poriadok SPU v Nitre

Poriadok poplatkov SPU v Nitre

Metodické usmernenie č.56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografických registrácii uchovávaní a sprístupňovaní

Smernica č.36/2013 o záverečných a habilitačných prácach

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

Vyhláška MŠVVŠ SR 233/2011 Z. z. - Záverečná práca

Vyhláška MŠVVŠ SR 155/2013 Z.z. o kreditovom systéme štúdia