Doktorandské štúdium

 

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Študent taktiež sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Po absolvovaní štúdia získa študent titul philosophiae doctor (PhD.).

FEM SPU v Nitre zabezpečuje prípravu doktorandov (prv kandidátov vied – CSc.) už viac ako 50 rokov. Fakulta ekonomiky a manažmentu za účelom naplnenia cieľa doktorandského štúdia okrem štandardného vyučovania organizuje semináre domácich a zahraničných osobností ekonomického života a umožňuje tak študentom oboznámenie sa s poznatkami súčasného vedeckého poznania vo svete, pozri semináre SAEM.