Z diania tohtoročnej výročnej konferencie odborárov FEM

vložil: Ľubica Šemeláková

Dňa 13.4.2018 sa uskutočnila výročná konferencia Fakultnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (FO OZ PŠaV). Pozvanie na konferenciu prijali dekanka FEM prof. Dr. Ing. Elena Horská, predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre doc. RNDr. Zuzana HLAVÁČOVÁ, CSc., členky Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre Ing. Alica Bobková, PhD. a Ing. Janette Guzmická, prodekanka pre medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc., podpredseda AS FEM Ing. Radovan Savov, PhD., tajomníčka FEM Ing. Erika Šindlerová, vedúci a zástupcovia katedier a centier FEM, delegátky a delegáti z jednotlivých katedier a centier FEM.

Na výročnej konferencii FO OZ PŠaV bola predsedníčkou FO OZ PŠaV pri FEM SPU v Nitre Mgr. Radomírou Hornyák GregáňovOU, PhD. predložená správa o činnosti FO OZ PŠaV pri FEM SPU v Nitre za obdobie od 21.4.2017 – 13.4.2018, správa o čerpaní odborových príspevkov UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre v roku 2017 a plán použitia finančných prostriedkov UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre na rok 2018. V rámci uvedenej správy o činnosti FO OZ PŠaV pri FEM, okrem mnohých informácií a faktov, boli prezentované aj potešujúce skutočnosti o zvýšení počtu členov odborov na FEM na 64, čo činí 39,26 % zo zamestnancov FEM (oproti predchádzajúcemu roku nastalo zvýšenie o 4 nových členov). Tiež odznela informácia, že od 1. 1. 2018 bola uskutočnená valorizácia platových taríf nepedagogických zamestnancov o 4,8 % a o navýšení platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2018 prebiehajú rokovania OZ PŠaV v SR s Vládou SR.

Následne predsedníčka FO OZ PŠaV pri FEM Mgr. Radomíra Hornyák GregáňovÁ, PhD. poďakovala pani dekanke FEM prof. Dr. Ing. Elene Horskej za doterajšiu korektnú a nadštandardnú spoluprácu Vedenia FEM s FO OZ PŠaV pri FEM. Táto výborná spolupráca Vedenia FEM, AS FEM a FO OZ PŠaV pri FEM vyústila do spoločnej organizácie divadelného predstavenia Dámska šatňa, určeného pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov FEM, ktoré sa uskutočnilo 18.9.2017 v DAB v Nitre. V príprave je aj ďalšie podujatie pre zamestnancov a rodinných príslušníkov FEM...budeme Vás včas informovať...

Ďalej predsedníčka FO OZ PŠaV pri FEM poďakovala za doterajšiu spoluprácu aj predsedníčke UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre doc. RNDr. Zuzane HLAVÁČOVEJ, CSc. a zagratulovala k získaniu Veľkej medaily sv. Gorazda, ktorá jej bola odovzdaná  ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou pri príležitosti Dňa učiteľov.

Vyhodnotenie plnenia KZ za uplynulý rok predniesol Mgr. Vladimír Matušek, PhD.

Ďalej so svojimi príspevkami a pozdravmi vystúpili dekanka FEM prof. Dr. Ing. Elena Horská a predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre doc. RNDr. Zuzana HLAVÁČOVÁ, CSc. Do diskusie sa potom zapojili: Ing. Radovan Savov, PhD., Ing. Janette Guzmická, Ing. Alica Bobková, PhD., RNDr. Darina Tóthová, PhD., PhDr. Peter Porubčan, CSc. a Ružena Haladejová.

FO OZ PŠaV sa bude i naďalej snažiť vytvárať inšpirujúce priateľské kolektívne prostredie a spokojnosť medzi zamestnancami FEM a prispievať tak k utváraniu pozitívnej a priateľskej atmosféry, tak nevyhnutnej pre plnenie našich pracovných povinností a úloh.

Späť