Deň otvorených dverí na našej fakulte

vložil: Ľubica Šemeláková

Dňa 19.1.2018 mali návštevníci a záujemcovia o štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre možnosť navštíviť našu fakultu a osobne získať informácie o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania, uplatnení absolventov, spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Podujatím záujemcov sprevádzali členovia vedenia fakulty a študenti FEM SPU, pričom mali k dispozícii aj printové informačné materiály o fakulte. V rámci prezentácie prodekana pre výchovno-vzdelávaciu prácu na bakalárskom a inžinierskom štúdiu doc. Ing. Jozefa Repiského, CSc. sa prítomní uchádzači dozvedeli bližšie informácie o študijných programoch FEM, ako aj  o priebehu a podmienkach štúdia. Počas prejavu prodekanky pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou doc. Ing. Natálie Turčekovej, PhD. si záujemcovia vypočuli informácie o praktickej realizácii internacionalizácie a networkingu na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU. V poradí tretí prejav študenta doktorandského štúdia Ing. Mareka Petriľáka bol venovaný tematike študentského života FEMkára a možnostiam kultúrneho a športového vyžitia študentov. Teší nás, že podujatie vzbudilo mimoriadny záujem študentov stredných škôl. 
 
Fotogaléria

Späť