VEGA - Projekty Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ a Slovenskej akadémie vied (SAV)


 

VEGA 1/0833/14 Vplyv podpory investícií poľnohospodárskych podnikov SR na ich konkurencieschopnosť, 2014-2016
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc., katedra štatistiky a operačného výskumu

VEGA 1/0586/14 Výrobné faktory v poľnohospodárstve, 2014-2016
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. František Kuzma, PhD., katedra ekonomiky
 

VEGA 1/0843/14 Ekonomický rast, svetové komoditné trhy a potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európe a západného Balkánu, 2014-2016
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martina Hanová, PhD., katedra štatistiky a operačného výskumu

VEGA 1/0912/14 Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 a jej dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov v Slovenskej republike, 2014-2016
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Rábek, PhD., katedra financií

VEGA 1/0796/14 Transmisný mechanizmus nástrojov SPP a ich dopad na finančnú situáciu poľnohospodárskych podnikov, 2014-2016
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Čierna, PhD., katedra financií

VEGA 1/0830/13 Dopady politík na trhy biopalív a poľnohospodárskych komodít, 2013-2015
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD., katedra ekonomiky

VEGA 1/0800/13 Účinky verejných výdavkov v rozvoji vidieka SR, 2013-2015
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc., katedra štatistiky a operačného výskumu

VEGA 1/0681/13 Ekonomické aspekty chovu včelstiev na Slovensku, 2013-2015
Zodpovedný riešiteľ: prof.h.c. doc. Ing. Gurčík Ľubomír, CSc., katedra ekonomiky

VEGA 1/0867/13 Potenciál slovenského poľnohospodárstva v kontexte zelenej ekonomiky, 2013-2015
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roman Serenčéš, PhD., katedra ekonomiky

VEGA 1/0632/13 Ekonomické determinanty výroby a spracovania liečivých rastlín na Slovensku, 2013-2015
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Viktor Porhajaš, CSc., katedra ekonomiky

VEGA 1/0052/13 Ekonomická efektívnosť využitia výrobného faktora pôda, 2013-2014
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Miklovičová, PhD., katedra ekonomiky

VEGA 1/0044/13 Spoločenská zodpovednosť podnikov SR v kontexte internacionalizácie podnikania, 2013-2015
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc., katedra manažmentu

VEGA 1/0024/13 Manažment diverzity pracovnej sily v podmienkach podnikateľských subjektov SR, 2013-2015
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lančarič Drahoslav, PhD., katedra manažmentu

VEGA 1/1213/12 Variantné prístupy merania konkurencieschopnosti regiónov, 2012-2014
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zlata Sojková, CSc., katedra štatistiky a operačného výskumu

VEGA 1/1189/12 Cenová transmisia v komoditnej vertikále vybraných poľnohospodárskych produktov v Slovenskej republike, 2012-2014
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD., katedra ekonomiky

VEGA 1/0682/12 Cenová transmisia a transparentnosť potravín, 2012-2014
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD., katedra ekonomiky

VEGA 1/0673/12 Analýza poľnohospodárskej, environmentálnej a zahranično-obchodnej politiky pomocou štrukturálnych modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy, 2012-2015
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Artan Qineti, PhD., katedra ekonomiky