Povinné oblasti tém štátnych skúšok v ak. roku 2016/2017


ktoré sú podmienkou pre ukončenie 2. stupňa štúdia podľa jednotlivých študijných programov akreditovaných v roku 2009
:

Študijný program: Ekonomika podniku

 • Obhajoba diplomovej  práce
 • Ekonomika (okruh tvorený z predmetov Ekonomika podnikov, Investičný manažment, Kontroling)
 • Manažment (okruh tvorený z predmetov Strategický manažment, Medzinárodný manažment a podnikanie, Manažment kvality, Organizácia manažérskej práce)

Voliteľné oblasti tém štátnych skúšok podľa odbornej profilácie absolventa (absolvent volí jednu z ponúknutých oblasti tém):

 • Finančná analýza a finančné plánovanie
 • Dane podnikateľských subjektov
 • Podnikateľské riziko

 

Študijný program: Agrárny obchod a marketing

Povinné oblasti tém štátnych skúšok, ktoré sú podmienkou pre ukončenie druhého stupňa štúdia z jadra znalosti sú:

 • Obhajoba diplomovej  práce spracovanej v oblasti podnikovo-hospodárskej praxe zaoberajúcej sa obchodom a marketingom
 • Marketing  (Agrárny marketing, Marketingová komunikácia, Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie)
 • Obchod (Zahraničný agrárny obchod, Obchodné operácie, Nákup a predaj)

Voliteľné oblasti tém štátnych skúšok podľa odbornej profilácie absolventa (absolvent si volí jednu z ponúknutých okruhov tém): 

 • Manažment obchodnej firmy
 • Informačné systémy v marketingu
 • Ceny a cenová politika

 

Študijný program: Kvantitatívne metódy v ekonómii

Povinné oblasti tém štátnych skúšok, ktoré sú podmienkou pre ukončenie druhého stupňa štúdia z jadra znalosti sú:

 • Obhajoba diplomovej práce
 • Mikroekonomická a makroekonomická analýza
 • Štatistická analýza a ekonometrické modelovanie
 • Metódy operačného výskumu


Späť