Kritériá pre prijatie

1.   Základnou podmienkou prijatia (§ 56 zákona o VŠ) na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom, alebo v príbuznom študijnom odbore.
2.   Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium 2. stupňa bude dosiahnutý prospech za 1. stupeň štúdia a výsledky  štátnej bakalárskej skúšky.
3.   Maximálny počet bodov, ktorý študent môže dosiahnuť, predstavuje 200 bodov (študijný priemer za štúdium 1. stupňa + získaný súčet bodov za známky z predmetov bakalárskej skúšky). Jednotlivé bodové ohodnotenia sú uvedené v tabuľkách 1 a 2.
Tabuľka 1.
Hodnotenie dosiahnutého priemeru za prospech na 1. stupni štúdia

Tabuľka 2.
Hodnotenie výsledkov štátnych bakalárskych skúšok za jeden predmet

Priemer       Počet bodov
do 1,2       100
1,21 – 1,4       90
1,41 – 1,6
      80
1,61 – 1,8       70
1,81 – 2,0       60
2,01 – 2,2       50
2,21 – 2,4       40
2,41 – 2,6       30
2,61 – 2,8       20
2,81 - 3       10

 Body za 1 predmet

 A – 25 bodov

 B – 20 bodov

 C – 15 bodov

 D – 10 bodov

 E –   5 bodov

Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené  v zmysle § 57 odseku 1 Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ o nasledovné hľadiská:

- sociálne hľadisko (siroty, polosiroty)

- uchádzači so špecifickými potrebami   

- zahraniční Slovákciv

- regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov pri odvolacom   konaní)

 

Späť