KEGA - Projekty Kultúrnej grantovej agentúry MŠVVaŠ

KEGA 039SPU-4/2014 Multijazyčný výkladový ekonomický slovník,
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Iveta Zentková, CSc., katedra ekonomiky

KEGA 029SPU-4/2013 Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov,
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Anna Látečková, PhD., katedra podnikových informačných systémov

KEGA 026SPU-4/2013 Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít,
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Tímea Zaťková, PhD., katedra pedagogiky a psychológie

KEGA 010SPU-4/2013 Obsahová inovácia výučby predmetov Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, marketing, marketingová komunikácia a výskum trhu doplnením o teoretické a praktické poznatky z oblasti euromarketingu
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., katedra marketingu

KEGA 006SPU-4/2012 Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách, 2012-2014
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Svitačová, PhD., katedra spoločenských vied

KEGA 004SPU-4/2012 Multimediálne študijné materiály pre predmety Informatika (Informatics) a Počítačová spracovanie informácií (Computer data processing) vyučované v anglickom jazyku, 2012-2014
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc., katedra informatiky