APVV - Projekty Agentúry na podporu výskumu a vývojaAPVV-0894-11 Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosť, 2012-2015
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.