Slávnostné otvorenie štúdia v študijnom programe Agrárny obchod a marketing

vložil: Ľubica Šemeláková

Dňa 18. septembra 2017 na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka FEM, slávnostne otvorila štúdium na inžinierskom stupni štúdia v študijnom programe na Agrárny obchod a marketing, známy aj ako EURUS AGRI, ktorý realizuje FEM SPU v Nitre v spolupráci so Štátnou poľnohospodárskou Timiriazevovou univerzitou v Moskve (ŠPTU).  Štúdium v danom študijnom programe sa realizuje v dvoch jazykoch – anglický (FEM – prvý rok) a ruský (ŠPTU – druhý rok). Po úspešnom zvládnutí štúdia a štátnych záverečných skúškach získavajú študenti dva vysokoškolské diplomy z obidvoch univerzít.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnila pani doc. Nadežda Akkanina, vedúca Katedry marketingu, garantka a koordinátorka študijného programu na partnerskej Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzite v Moskve (ŠPTU), prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., vedúca Katedry marketingu a obchodu a garantka študijného programu Agrárny obchod a marketing na FEM SPU v Nitre, doc. Ing. Jozef Repiský, CSc., prodekan pre výchovno – vzdelávaciu prácu na bakalárskom a inžinierskom štúdiu, doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., prodekan pre personálnu prácu a rozvoj fakulty, ďalší hostia a študenti.

Pozvanie prof. Dr. Ing. Eleny Horskej, dekanky FEM, prijala Ing. Michaela Krajčíková, ktorá patrí k prvým úspešným absolventom v študijnom programe Agrárny obchod a marketing – EURUS AGRI a s ochotou zodpovedala na otázky študentov, ktorí začali v akademickom roku 2017/2018 študovať v uvedenom študijnom programe. Predovšetkým zdôraznila, akou konkurenčnou výhodou pre nich bude mať diplom z obidvoch univerzít a znalosť jazykov, v akých študovali.

V akademickom roku 2017/2018 začali v študijnom programe v 1. ročníku z  FEM SPU v Nitre študovať štyria študenti a na ŠPTU v Moskve študujú v 2. ročníku štyria študenti z FEM SPU v Nitre spolu so svojimi ruskými kolegami.

Všetkým študentom želáme veľa úspechov v štúdiu a získanie nových skúseností a zručností.

Autor:
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
prodekanka pre medzinárodné vedecko – výskumné
a vzdelávacie programy

Späť