Medzinárodná vedecká konferencia "Manažérske trendy v rozvoji podnikateľských subjektov v ére globalizácie"

vložil: Ľubica Šemeláková

V dňoch 1. - 2. júna 2017 sa konala medzinárodná vedecká konferencia "Manažérske trendy v rozvoji podnikateľských subjektov v ére globalizácie", ktorej hlavnými usporiadateľmi boli Katedra manažmentu a Katedry marketingu Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod odbornou gesciou dekanky fakulty prof. Dr. Ing. Eleny Horskej a prof. Ing. Ivety Ubrežiovej, CSc. Spoluorganizátormi konferencie boli Fakulta ekonomiky a spoločenských vied a Ústav podnikového manažmentu Szent István University v Gödöllő v Maďarsku, Fakulta manažmentu a  Inštitút sociológie a psychológie manažmentu, Technickej univerzity v Częstochowej v Poľsku a Provozně ekonomická fakulta Mendelovej univerzity v Brne. Medzinárodná vedecká konferencia za zaoberala aktuálnymi otázkami, ktoré v súčasnom období globalizácie a internacionalizácie podnikania výrazne ovplyvňujú manažment podnikateľských subjektov. Ponúknutý bol tiež prehľad aktuálnych trendov v teórii a praxi riadenia podniku určený vedeckým pracovníkom, výskumníkom, ako aj zástupcom podnikateľského sektora.  

Konferencia sa vyznačovala hojnou účasťou zahraničných hostí. Privítaní boli účastníci z Maďarska, Poľska, Ruska, Ukrajiny, Českej republiky, Kazachstanu, Holandska, Arménska a viacerých blízkovýchodných krajín.  Na plenárnom zasadnutí vystúpili prof. Agata Mesjacz-Lech z Technickej univerzity v Częstochowej, prof. Csaba Bálint Illés, CSc., doc. Anna Dunay a Saeed Nostratabadi zo Szent István University v Gödöllő, Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. z Provozně ekonomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne a doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. z Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Rokovanie prebiehalo v štyroch sekciách so zameraním na Manažérske aspekty internacionalizácie podnikania, Ľudský, sociálny a intelektuálny kapitál organizácií a manažment diverzity, Spoločenskú zodpovednosť v podnikaní a udržateľný rozvoj v agropodnikaní a Manažment znalostí a inovácií a nové trendy v manažmente a marketingu. Na slávnostnom ukončení rokovania v jednotlivých sekciách bol účastníkom odovzdaný certifikát. Počas druhého dňa konferencie účastníci navštívili Katedrálu sv. Emeráma, Diecézne múzeum a neoklasickú diecéznu knižnicu, ktorá je súčasťou Veľkého seminára.

Veríme, že podujatie bolo príležitosťou k nadviazaniu novej medzinárodnej spolupráce a prispelo k rozšíreniu vzájomných vedomostí, zručností a skúseností zdieľaných naprieč vedeckou komunitou.

Ing. Jana Kozáková, PhD.
Predsedníčka medzinárodného organizačného výboru

Fotogaléria z podujatia

Späť