Fórum o možnostiach inžinierskeho štúdia na FEM

vložil: Ľubica Šemeláková

Fakulta ekonomiky a manažmentu zabezpečuje bakalárske štúdium v ôsmich akreditovaných  študijných programoch, na ktorých študuje na dennom aj externom štúdiu 427 študentov. Vedenie FEM v nedávnej minulosti zaevidovalo veľa otázok zo strany študentov o ich možnostiach inžinierskeho štúdia a keďže vedeniu FEM záleží na budúcnosti svojich študentov – absolventov, bolo to hlavným motívom zorganizovania informačného stretnutia – fóra vedenia fakulty a študentov, ktoré sa uskutočnilo v stredu 21.2.2018 so začiatkom o 17:00 hodine v prednáškovej miestnosti S-01.  

Prítomných študentov, ktorých bolo vyše 70, privítala pani dekanka prof. Dr. Ing. Elena Horská a odovzdala slovo pánovi prodekanovi doc. Ing. Jozefovi Repiskému, CSc., prodekanovi pre výchovno-vzdelávaciu prácu na bakalárskom a inžinierskom stupni, ktorý stretnutie moderoval. Stretnutia sa zúčastnili aj prodekanka pre vedu a výskum doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., vedúca Katedry marketingu a obchodu prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., vedúci Katedry ekonomiky prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc., vedúca Katedry manažmentu doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD., vedúci Katedry štatistiky a operačného výskumu doc. Ing. Peter Fandel, CSc., odborná asistentka na Katedre ekonomiky Ing. Tatiana Svetlanská, PhD., odborný asistent na Katedre hospodárskej politiky Dimuth Hasantha Nambuge, PhD., interní doktorandi Ing. Oksana Sokil a Ing. Pavol Grman a študent Baldorzhi Yundunov študijného programu Agrárny obchod a marketing “EURUS AGRI” z Ruska.  

Študijný plán programu Agrárny obchod a marketing a možnosti uplatnenia po jeho absolvovaní predstavila prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. V rámci prejavu prof. Ing. Ľubomíra Gurčíka, CSc. odzneli dôležité a praktické informácie o podmienkach štúdia programu Ekonomika podniku. Prodekanka doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. predstavila študijný plán programu Manažment podniku. Doc. Ing. Peter Fandel, CSc. v rámci svojho prejavu poznamenal, že napriek nevábnemu a neatraktívne znejúcemu názvu študijného programu Kvantitatívne metódy v ekonómii má štúdium analytický aj aplikačný charakter. Prítomní študenti si vypočuli aj informácie prezentované v anglickom jazyku o podmienkach a praxi štúdia študijného programu International Economics and Development v spolupráci s Middlesex University London. Dimuth Hasantha Nambuge, PhD. vyzdvihol najmä fakt, že študenti absolvujú prednášky vedené medzinárodným tímom vyučujúcich v anglickom jazyku. Prvý semester štúdia v Nitre, druhý v Krakove, tretí v Nitre a štvrtý opäť v Krakove, aj toto je realita v rámci štúdia študijného programu Business Economics v spolupráci s University of Agriculture in Krakow, o ktorom hovorila vo svojom prejave Ing. Tatiana Svetlanská, PhD. O administratívnych a praktických požiadavkách štúdia študijného programu Agrárny obchod a marketing “EURUS AGRI” hovoril Ing. Pavol Grman, ktorý sa v rámci svojho štúdia tohto programu zúčastnil ročného pobytu v Rusku.  „Rusko rozumom nepochopíš“, citoval v závere svojho prejavu názov knihy Borisa Filana a prítomným radil zbaviť sa predsudkov a strachu, pretože ročný pobyt v Rusku považuje za výbornú skúsenosť aj v rámci svojho ďalšieho pôsobenia. O programe dvojitých diplomov v spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brne Agrárny obchod a marketing povedala prítomným študentom pani dekanka prof. Dr. Ing. Elena Horská a v závere svojho prejavu zhrnula skutočne širokú škálu možností ďalšieho štúdia na inžinierskom stupni, pretože na FEMke možno študovať nielen v slovenskom jazyku a nielen v Nitre, a po absolvovaní študijných programov dvojitých diplomov získa absolvent dva diplomy, ktoré sú nepopierateľným benefitom zvyšujúcim šance uplatnenia na trhu pracovných síl. V závere stretnutia mali študenti možnosť položiť otázky, ktoré odzneli aj v rámci diskusie aj individuálne po skončení stretnutia. Viac informácií o študijných programoch na inžinierskom stupni nájdete aj na našom webe:

http://www.fem.uniag.sk/sk/studium-2stupen-studijne-programy/

http://www.fem.uniag.sk/sk/inzinierske-studium/

Späť