CEEPUS exkurzia na FEM

vložil: Ľubica Šemeláková


V dňoch 14. - 19. augusta 2017 sme na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre privítali účastníkov krátkodobej exkurzie CEEPUS s názvom "Inovatívny manažment a marketing v agropodnikaní", zorganizovanej z finančných prostriedkov získaných v rámci siete CEEPUS CIII-SK-0044-11-1617 Applied Economics and Management.

                                    tl_files/fem/images/Zo zivota fakulty/2017/august/CEEPUS exkurzia na FEM/SPU SK.jpg                               tl_files/fem/images/Zo zivota fakulty/2017/august/CEEPUS exkurzia na FEM/FEM SK.jpg

Úspešný projekt exkurzie podali prof. Dr. Ing. Elena Horská a Ing. Jana Gálová, PhD. z Centra výskumných a vzdelávacích projektov FEM SPU v Nitre, pričom samotná akcia bola zorganizovaná v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Ing. Jozefom Šumichrastom, PhD., ako aj so Združením mladých farmárov na Slovensku a Ing. Patrikom Rovným, PhD.

Exkurzie sa zúčastnili 2 učitelia a 21 študentov a doktorandov zo 4 súčasných (Szent István University v Maďarsku, University of Szeged v Maďarsku; University of Agriculture in Krakow v Poľsku; University of National and World Economy v Bulharsku) a 1 novej partnerskej univerzity (Canadian Institute of Technology v Albánsku) spomínanej CEEPUS siete.

Hlavným cieľom exkurzie bolo poukázať na príklady dobrej manažérskej a marketingovej praxe v slovenskom agrosektore so zameraním na inovácie v týchto oblastiach, prezentovať teoretické a výskumné východiská v oblasti inovatívneho marketingu a manažmentu v agrobiznise, prepojiť teóriu a prax v oblasti inovatívneho marketingu a manažmentu v agrobiznise a na príklade dobrej praxe priblížiť študentom z CEEPUS krajín problematiku aplikovaného marketingu a manažmentu v agribiznise.

Prvý deň po príchode a ubytovaní v študentskom domove Antona Bernoláka prebehla registrácia. Po obede účastníkov privítala a oboznámila s programom exkurzie Ing. Jana Gálová, PhD., následne prof. Dr. Ing. Elena Horská odprednášala úvodný seminár „Innovations in Marketing and Management“. Vytvorili sa medzinárodné tímy študentov, ktorým sa zadali úlohy a témy projektov, ktoré mali vypracovať počas týždňa. Na záver predstavili mesto Nitra a možnosti kultúrneho a iného vyžitia doktorandi Ing. Lucia Vargová a  Ing. Martin Jamrich.

Utorňajší program začal návštevou regionálneho pracoviska SAIA národnej kancelárie CEEPUSu na Slovensku, po ktorom nasledovali tri semináre, ktoré zabezpečila najskôr Ing. Johana Paluchová, PhD. (téma: „Innovative Marketing in the Practice of Agribusiness Companies“) a po obede hosťujúci pedagógovia Hristina Harizanova-Bartos z University of National and World Economy (téma: „Innovative Management and Marketing in Agribusiness - The Case of Bulgaria“) a Vasil Qano z Canadian Institute of Technology (téma: „Innovative Management and Marketing in Agribusiness - The Case of Albania“). Po bloku seminárov sa uskutočnila prehliadka mesta Nitra, počas ktorej hostí sprevádzali doktorandi Ing. Michaela Šugrová a Ing. Peter Šedík.   

Na stredu bola v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Ing. Jozefom Šumichrastom, PhD. v rámci praktického programu podujatia pripravená návšteva 3 úspešných agropotravinárskych podnikov s diskusiami v nich. Tento program bol určený aj pre účastníkov projektového stretnutia TEMPUS „Development of Public Accreditation of Agricultural Programs in Russia (PCAgro)“ 543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMGR z Ruskej Federácie a Estónska. Aby si všetci návštevníci odniesli čo najviac užitočných informácií, všetko, čo odznelo v podnikoch v slovenskom jazyku, tlmočila do ruského jazyka Ing. Galina Gerhátová a do anglického jazyka Ing. Jana Gálová, PhD.      

Prvou zastávkou bolo vinárstvo Golguz v Hlohovci patriace pod poľnohospodársku spoločnosť FOOD FARM, s.r.o. Hlohovec, ktoré vyrába a predáva vína výlučne z vlastných viníc, kde pán riaditeľ Miloš Holík najskôr predstavil vinárstvo, jeho históriu, úspechy a ocenenia na významných medzinárodných vinárskych súťažiach (vrátane ceny „Vinárstvo roka 2015 na Slovensku“). Kvalitu vín sme mali možnosť aj otestovať počas degustácie 8 odrôd vína, ktoré sme zajedali syrmi, drobným pečivom a hroznom, aby nám zostali sily na celodenný program. Po degustácii sme si ešte prehliadli výrobné priestory ako aj podnikovú predajňu. Cesta pokračovala do obce Veselé pri Piešťanoch, kde nás privítali pán Ing. Marián Varga, konateľ Plantex, spol. s.r.o. Odborný výklad o spoločnosti a jej histórii, o jej troch hlavných činnostiach (ovocné sady, ovocné škôlky a záhradné centrum) a najmä náročnej práci v ovocinárstve prebiehal priamo v ovocnom sade v tieni nekonečných radov jabloní odrody Golden delicious, po ktorom dobre padla možnosť občerstviť sa chutným a šťavnatým ovocím a džúsmi z produkcie spoločnosti. Po presune do skladových priestorov sme sa dozvedeli zaujímavosti aj z logistiky a skladovania ovocia a taktiež sme mali možnosť vidieť spôsoby zabezpečenia dostatočného množstva vlahy pre pôdu pod stromy. Opätovne sme uskutočnili nákupy aj v podnikovej predajni a vydali sme sa na našu poslednú zastávku, ktorou bola jedna z najúspešnejších poľnohospodárskych spoločností na Slovensku, a to Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Kočín v obci Šterusy pri Piešťanoch. Po úvodných slovách pána predsedu Jozefa Puváka sme boli pohostení výdatným trojchodovým obedom, aby sme sa posilnení mohli vydať na exkurziu po družstve, ktoré dnes patrí medzi slovenskú špičku v chove živočíšnej výroby, pričom sa venuje aj rastlinnej výrobe primárne pre potreby živočíšnej výroby, má vlastné poľnohospodárske stroje a zariadenia, ktoré prepožičiava aj na práce pre iné poľnohospodárske podniky, niektoré aj v zahraničí.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým vedúcim predstaviteľom navštívených podnikov, ktorí sa hosťom venovali a s nadšením vysvetľovali podstatu svojej práce a v bohatých diskusiách ako aj v rámci neformálnych rozhovorov o súčasných problémoch aj výhľadoch do budúcnosti ochotne odpovedali na množstvo otázok.

Program vo štvrtok pokračoval prehliadkou medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2017 v Nitre, návštevou stánkov vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov (s cieľom všímať si príklady dobrej praxe a potenciálne ich využiť v projekte), návštevou pavilónu SPU v Nitre s cieľom oboznámiť sa s najnovšími prístupmi pri riešení aktuálnych otázok agropotravinárskej praxe. Tu sa uskutočnilo aj slávnostné uvedenie vysokoškolskej učebnice prof. Dr. Ing. Eleny Horskej a Ing. Jakuba Berčíka, PhD., a kol. “Neuromarketing in Food Retailing“ (2017) vo vydaní Wageningen Academic Publishers, ktorá vznikla ako výsledok medzinárodného projektu FOODCOST a v kategórii veda a výskum  jej bola udelené ocenenie Zlatý kosák. Po sumarizácii postrehov z AX 2017 nasledoval Slovenský večer, teda slávnostná večera s ochutnávkou slovenských špecialít, kde v rámci spoločenského programu zahrala a hosťom umožnila vypočuť si tradičnú slovenskú ľudovú hudbu hudobná zložka Folklórneho súboru Zobor, po ktorom DJ Roman zahral do tanca.  

 

Piatok bol určený na prezentáciu projektov študentov rozdelených do medzinárodných tímov pred komisiou v  zložení: Henrietta Nagy (Szent István University), Nana Shimizu (Szent István University), Snezhanna Guzyi (Russian Timiryazev State Agrarian University), CEEPUS učitelia Hristina Harizanova-Bartos a Vasil Qano a za našu fakultu Ing. Johana Paluchová, PhD., ktorá po prezentáciách predstavila v rámci seminára „Innovative approaches in marketing research“ možnosti výskumu v budovanom Laboratóriu spotrebiteľských štúdií. Po obede sa komisia poradila a po záveroch odbornej exkurzie a sumarizácii príkladov dobrej praxe a inovatívnych prístupov v manažmente a marketingu si najskôr účastníci z rúk Ing. Jany Gálovej, PhD. prevzali certifikáty a následne dva najlepšie tímy aj malú odmenu. Týmto sa exkurzia oficiálne ukončila a nastal čas lúčenia, pri ktorom všetci vyslovili pochvalné slová na vysokú odbornú úroveň, ako aj vynikajúcu organizáciu intenzívneho týždňa. Veríme, že sa s mnohými účastníkmi exkurzie ešte v blízkej budúcnosti stretneme pri podobne vydarenej akcii!

Autorka: Ing. Jana Gálová, PhD.
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov FEM SPU v Nitre

 

Späť