Zo života fakulty

Rok 2017 je rokom 20. výročia založenia združenia EUNIS-SK, ktorého členom je aj naša vysoká škola.

Internacionalizácia našej fakulty je rozvíjaná aj podporou riešenia medzinárodného vzdelávacieho projektu „Erasmus+ Programme KA2 Project VTC“...

Dňa 21.4.2017 sa uskutočnila výročná konferencia Fakultnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (FO OZ PŠaV). 

Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti má na FEM už dlhoročnú tradíciu. Záujem študentov o vedu potvrdila aj tohtoročná konferencia ŠVOČ, ktorá sa uskutočnila dňa 26. apríla 2017.

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre, ktorá sa konala 27. apríla, odovzdal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty ôsmim novým docentom.