Zo života fakulty

Dňa 2. februára 2015 z rúk rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. a za prítomnosti členov Akademického senátu FEM SPU v Nitre, prevzala menovací dekrét novozvolená dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu prof. Dr. Ing. Elena Horská.

Takmer 600 uchádzačov o štúdium sa prišlo pozrieť na Deň otvorených dverí, ktorý 16.januára 2015 organizovala Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Víťazkou druhého kola súťaže študentských prác "Failure Stories - Kde sa stala chyba?" sa stala študentka druhého ročníka FEM SPU v Nitre, Katarína Baráthová.

Od roku 1997 sa konalo na pôde SPU v Nitre 14. ročníkov celoškolského seminára Sieťové informačné technológie.

Na FEM sa v dňoch 9. marca až 22. marca 2014 organizoval tretí ročník intenzívneho vzdelávacieho seminára.