Zo života fakulty

Dňa 15.3.2018 sa pod záštitou Katedry financií Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre uskutočnilo podujatie „Čo vlastne kryptomena znamená? Bude rok 2018 rokom kryptomien?“  

V zmysle dohody o vytvorení Konfuciovej triedy na SPU v Nitre, podpísanej 21. februára 2018, vymenoval rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. P. Bielik, PhD. do funkcie riaditeľky Konfuciovej triedy doc. Ing. N. Turčekovú, PhD.

Vedenie Konfuciovho inštitútu pri STU v Bratislave, zastúpené jeho riaditeľkou Ing. Petrou Kotuliakovou, PhD., a rektor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., podpísali 21. februára na pôde STU dohodu o vytvorení Konfuciovej triedy na našej univerzite.

Fakulta ekonomiky a manažmentu zorganizovania informačné stretnutie – fórum vedenia fakulty a študentov k otázkam študentov bakalárskeho štúdia  k  ich možnostiam inžinierskeho štúdia na FEM.

Študenti FEM SPU sa spolu s prodekankou pre vedu a výskum doc. Ing. Zuzanou Kapsdorferovou PhD., zúčastnili 9-teho ročníka “Financial Leadership Conference” na Taiwane ...